อัตราค่าบริการ

ค่าเช่าเรือลอยอังคาร    

ค่าบริการเรือลอยอังคารของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบนั้น เป็นการบริหารจัดการเพื่อสวัสดิการกำลังพลของทหารเรือ และประชาชนทั้วไป เป็นแบบเหมาจ่าย ซึ่งราคาค่าบริการจะรวมค่า ดอกไม้ กระทง และอุปกรณ์ทั้งหมด โดยการให้บริการออกเรือแต่ละเที่ยว จะออกครั้งละคณะเท่านั้น ซึ่งมีอัตราค่าบริการ ดังนี้ 

1. เรือลอยอังคารราคาถูก  1,800 บาท  รับคณะไม่เกิน 5 - 6 ท่าน

2. ราคา ลอยอังคาร 2,500.- บาท รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 30 ที่นั่ง 

3. อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 3,500.- บาท รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 40 ที่นั่ง

4. แบบเช่าเหมาลำ เรือจะออกครั้งละคณะ

5. ทัศนศึกษา (งดให้บริการชั่วคราว)