อัตราค่าบริการ

ค่าเช่าเรือลอยอังคาร

ค่าบริการเรือลอยอังคารของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบนั้น เป็นการบริหารจัดการเพื่อสวัสดิการกำลังพลของทหารเรือ และประชาชนทั้วไป เป็นแบบเหมาจ่าย ซึ่งราคาค่าบริการจะรวมค่า ดอกไม้ กระทง และอุปกรณ์ทั้งหมด โดยการให้บริการออกเรือแต่ละเที่ยว จะออกครั้งละคณะเท่านั้น ซึ่งมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

1. อัตราค่าบริการ เช่าเรือลอยอังคาร (เหมาลำ เรือจะออกครั้งละคณะ)

1.1 อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 20-30 ที่นั่ง

1.2 อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 3,500.- บาท รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 40 ที่นั่ง

2. ทัศนศึกษา (งดให้บริการชั่วคราว)