ตารางการออกเรือ

ตารางเวลาการออกเรือลอยอังคาร

เที่ยวเรือ

เที่ยวที่ 1. เวลา  08.00 น. ถึง 08.40 น.

เที่ยวที่ 2. เวลา  08.40 น. ถึง 09.20 น.

เที่ยวที่ 3. เวลา  09.20 น. ถึง 10.00 น.

เที่ยวที่ 4. เวลา  10.00 น. ถึง 10.40 น.

เที่ยวที่ 5. เวลา  10.40 น. ถึง 11.20 น.

เที่ยวที่ 6. เวลา  11.20 น. ถึง 12.00 น.

เที่ยวที่ 7. เวลา  12.00 น. ถึง 12.40 น.

เที่ยวที่ 8. เวลา  12.40 น. ถึง 13.20 น.

เที่ยวที่ 9. เวลา  13.20 น. ถึง 14.00 น.

เที่ยวที่ 10. เวลา  14.00 น. ถึง 14.40 น.

เที่ยวที่ 11. เวลา  14.40 น. ถึง 15.20 น.

เที่ยวที่ 12. เวลา  15.20 น. ถึง 16.00 น.

เที่ยวที่ 13. เวลา  16.00 น. ถึง 16.40 น.

เที่ยวที่ 14. เวลา  16.40 น. ถึง 17.20 น.

ช่วงวันหยุดเที่ยวเรือจะมีจำนวนมาก เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง

ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวและญาติของท่านผู้วายชนม์ สำหรับคลิปวีดีโอ